Oferim un ampli ventall de serveis i tots ells dins del camp de l’arquitectura i enginyeria. Treballem amb tot tipus de clients: administració pública, particulars, empreses i altres professionals (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, etc.).
I en general, per a qualsevol tipus d’obra: obra nova, ampliació, reforma, urbanització, etc., i qualsevol tipus d’ús: residencial, sanitari, industrial, comercial, etc.

  • Gestió i coordinació d’obra
  • Projectes d’obra
  • Direcció d’obra
  • Càlculs d’estructura
  • Relatius a la seguretat i salut (redacció d’estudis de seguretat i salut, redacció de plans de seguretat i salut), coordinacions de seguretat, etc.
  • Treballs de topografia
• Projectes d’instal·lacions i activitats (elèctrics, gas i calefacció, legalització activitats, telecomunicacions, climatització i ventilació, plans d’emergència, etc.).
  • Informes, pericials i valoracions (taxacions)
  • Suport a altres professionals i constructors
  • Altres treballs (cèdules d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica, projectes de decoració, 3D, inspeccions tècniques d’edifici (ITE’s), etc.).